Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden van de website 'FANVANVERLIEZEN'

Deze website is aangemaakt en wordt beheerd door de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel, België. Bij eventuele problemen, gelieve contact op te nemen met: dpo@gamingcommission.be, +32 2 504 00 40

Intellectuele-eigendomsrechten

De gebruiker erkent formeel dat de presentatie, de inhoud, de merken en logo's en alle informatie en gegevens op de site beschermd zijn door intellectuele- en industriële-eigendomsrechten en het eigendom blijven van de Kansspelcommissie en haar informatieverstrekkers en onderworpen zijn aan een disclaimer.

De presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, wijziging en elk commercieel gebruik van het geheel of een deel van deze website en de inhoud ervan is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kansspelcommissie. Het is ook verboden ze te gebruiken voor illegale doeleinden. De webpagina's van de Kansspelcommissie mogen echter wel voor privégebruik worden afgedrukt.

Algemeen

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of voorbehoud. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar of in strijd met een bindende bepaling blijkt te zijn, zal deze niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle internetinitiatieven van de Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen, voor zover de gebruikers hiervan op deze website of per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Aansprakelijkheid - juistheid van de informatie

De Kansspelcommissie en haar informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van virussen in welke vorm dan ook, bugs, of gelijk welk programma of welke toepassing die niet compatibel is met de door de gebruiker gebruikte infrastructuur, noch voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een storing, onderbreking of fout, evolutie, reparatie, controle, onderhoud, technisch probleem, het verbreken van de verbinding van het telefoonnetwerk of van de 4 gelinkte netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of de gebruiker, evenals in het geval van gebeurtenissen buiten de wil van de Kansspelcommissie. De gebruiker zal deze website niet gebruiken op een wijze die schade kan toebrengen aan derden of aan het imago van de Kansspelcommissie, door het toevoegen van onjuiste of beledigende informatie. De gebruiker erkent dat de Kansspelcommissie het recht heeft te allen tijde de beschikbaarheid van deze website op te schorten voor onderhoud en updates.

Hyperlinks

Deze website of een verwante dienst kan een link bevatten naar een andere website die interessant kan zijn voor de gebruiker. Deze link wordt echter uitsluitend ter informatie verstrekt en de Kansspelcommissie geeft geen enkele garantie met betrekking tot andere websites waartoe de gebruiker via deze website toegang heeft. De aanwezigheid ervan impliceert geenszins dat de Kansspelcommissie hun inhoud onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere website. In geen geval kunnen de hierboven vermelde omstandigheden aanleiding geven tot enige financiële vergoeding. De verwerking van persoonsgegevens De persoonsgegevens die door onze website worden verzameld, worden opgeslagen door de afdeling Financiële Communicatie en Investeerdersrelaties van de Kansspelcommissie. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en om u een volledige en functionele website aan te bieden. U hebt het recht om uw gegevens in te zien en ze te laten verbeteren door hiervoor een gedateerd en ondertekend verzoek, waaraan u een fotokopie van uw identiteitskaart toevoegt, te richten aan de Kansspelcommissie, dienst Communicatie, Kantersteen 47, 1000 Brussel, België.

Automatische opslag van niet-persoonsgebonden identificatiegegevens

In bepaalde gevallen verzamelt de Kansspelcommissie niet-persoonsgebonden, anonieme gegevens zoals de versie van de browser of het besturingssysteem dat door een bezoeker wordt gebruikt, of het domein van de website waarlangs hij de website van de Kansspelcommissie bereikt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze website en op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Ben je het beu om te verliezen?

BEL SOS SPELEN: O800/35.777

Spelers en hun entourage kunnen 24/7 anoniem terecht op het gratis nummer van SOS SPELEN (0800/35.777).

VRAAG EEN SPEELVERBOD AAN

Vul het formulier in op de website van de Kansspelcommissie