Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid

De Kansspelcommissie verzamelt persoonsgegevens betreffende gebruikers, die haar worden meegedeeld op de Site. Zij verbindt zich ertoe om deze gegevens niet door te geven aan derden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden alleen gebruikt door haar interne diensten voor de verwerking van Bestellingen of om de communicatie met name via informatiebrieven/mails te verbeteren en te personaliseren.

De Kansspelcommissie verkoopt, verhandelt noch verhuurt dus informatie over gebruikers aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens verbindt de Kansspelcommissie zich ertoe om de gebruiker vooraf te informeren zodat hij zijn recht om verzet aan te tekenen kan uitoefenen.

Onder “verwerking” begrijpen wij alle verrichtingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens, zoals de inzameling van gegevens, hun registratie, bewaring, gebruik, communicatie door verspreiding, verwijdering, archivering, vernietiging.

De Kansspelcommissie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Elke vraag hierover kan ons worden gesteld via onderstaand adres of via e-mail op het volgende adres: dpo@gamingcommission.be.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder “persoonsgegevens” moet worden verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals gebruikersgegevens (bijv.: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnr., mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en gelijkaardige gegevens, kopie van uw identiteitskaart, hobby), technische gegevens in verband met uw product (bijv. serienr.…), lokalisatiegegevens in voorkomend geval (bijv. als uw product is uitgerust met een geolokalisatiedienst en als u hebt ingestemd met die dienst) en gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten (bijv.: gebruik van het product, frequentie van de gesprekken, frequentie van bezoek aan onze websites).

Wij nemen enkel beslissingen gebaseerd op automatisch verwerkte gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de afsluiting of uitvoering van een contract, indien u daarmee hebt ingestemd of anoniem.

Wij verwerken geen zogenaamd “gevoelige” gegevens, namelijk gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben (N.B. de lijst is vermoedelijk niet exhaustief) op de raciale of etnische afkomst, op uw politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, uw seksueel leven en/of geaardheid, of ook uw gezondheid. Indien wij op een bepaald moment ertoe worden gebracht om ze te verwerken, zullen we dat enkel doen nadat wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen en voor specifieke doeleinden die u vooraf zullen worden uitgelegd, of ook als deze verwerking noodzakelijk is in het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid of de preventieve of arbeidsgeneeskunde.

2. Voor welke doeleinden en op welke grondslag(en) gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt, voor verschillende doeleinden zoals:

 • Onder bescherming van de branche van de Kansspelcommissie zoals gedefinieerd door de wet van juni 1999 en de desbetreffende koninklijke besluiten.
 • In het kader van het beheer van onze contractuele relatie en de diensten die eruit voortvloeien (bijv. het gebruik van uw telefoongegevens om u te verwittigen van de uitvoering van aangevraagde werken aan uw product of voor de verbetering van onze producten en diensten in het kader van met name de vraag naar feedback bij tevredenheidsenquêtes);
 • Voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven (bijv. gebruik van uw e-mailadres indien u hebt gekozen om informatiebrieven te ontvangen over onze producten langs dit kanaal);
 • de uitvoering van statistische analyses (bijv. gebruik van uw geanonimiseerde gegevens om de frequenties van passage in onze ateliers te onderzoeken);
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn;
 • Wanneer wij een rechtmatig belang hebben om het te doen, met name in het kader van de preventie en bestrijding van fraude, met inachtneming van het evenwicht tussen dat belang en respect voor het privéleven;
 • Op gepseudonimiseerde wijze voor commerciële doeleinden zonder verbanden met uw persoonsgegevens.

Wij kunnen ertoe worden gebracht om uw gegevens door te geven binnen vennootschappen van andere departementen (departementen van de FOD Justitie, Politie, bevoegde Belgische autoriteiten…) in het kader van de uitvoering van de bovenvermelde doeleinden.

Wij geven ze niet door aan derden, behalve:

 • Aan de leden van de distributienetten;
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om het te doen (bijv. aan de andere bevoegde autoriteiten);
 • Wanneer we wettelijk gemachtigd zijn om het te doen (bijv. in geval van overdracht van onze rechten en plichten bij een overdracht van vordering)
 • Aan onderaannemers wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bijv. elektronische bewaring van facturen)
 • Om ze up-to-date te houden (bij terugzending van een brief na een adreswijziging)
 • Mits uw voorafgaandelijk akkoord

Indien de verwerking van de gegevens met name via een onderaannemer impliceert dat ze worden overgedragen buiten de Europese Unie, dan zien wij erop toe om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving die op dat vlak van kracht is.

Wij vergewissen ons ervan dat elke derde aan wie wij uw gegevens overdragen, ze net als ons op een veilige manier verwerkt en de nodige maatregelen treft om ze te beschermen.

3. Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?

Wij treffen alle technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te beschermen.

Met uitzondering van de cookies vermeld in het cookiesbeleid voert deze site geen enkele verwerking van persoonsgegevens uit.

4. Over welke rechten beschikt u?

U hebt de volgende rechten in verband met de persoonsgegevens die wij verzamelen/u ons meedeelt:

 • Recht op toegang en recht op overdraagbaarheid van uw gegevens:
  U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen. U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat gegevens die u betreffen, al dan niet worden verwerkt, evenals te worden geïnformeerd over de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, het type verwerkte gegevens, de personen aan wie ze worden meegedeeld en de bewaartermijn van die gegevens. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd, en om die door te geven of ons te vragen om ze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op correctie/schrapping – recht om vergeten te worden
  U hebt het recht om de correctie van de gegevens die u betreffen, te vragen wanneer u vaststelt dat die onjuist of onvolledig zijn. U hebt ook het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, wanneer die niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u de mogelijkheid om die toestemming op elk ogenblik te herroepen.
 • Recht op verzet tegen de verwerking van de gegevens voor marketingdoeleinden
  U hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing of prospectie, en zonder dat u dit hoeft te rechtvaardigen.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de controledienst
  U kunt steeds, als u het wenst, een klacht indienen in verband met de verwerking van uw gegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (ex-Privacycommissie) op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 te 1000 Brussel - commission@privacycommission.be.

De eerste drie rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de adressen vermeld in de rubriek “Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid”

5. Auteursrechten / Copyright

Elk element van de site, visueel of audio, met inbegrip van de onderliggende technologie, is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of patentrecht en meer algemeen door het intellectuele eigendomsrecht evenals door de wet op de databanken. Ze zijn de exclusieve eigendom van de Kansspelcommissie.

De Kansspelcommissie is een gedeponeerd merk. De merken en logo's op deze site zijn gedeponeerd door de Kansspelcommissie, de andere federale departementen of zijn commerciële partners. Hun vermelding verleent op geen enkele wijze een licentie of enig recht op het gebruik van de genoemde merken, die niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk op straffe van vervalsing.

Alle informatie op deze site kan worden gedownload, gereproduceerd, gedrukt op voorwaarde:

 • Dat dergelijke informatie enkel wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden en op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden; dat dergelijke informatie niet wordt gewijzigd;
 • Dat op alle kopieën de vermelding van de auteursrechten van de Kansspelcommissie wordt gereproduceerd ('copyright').

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Kansspelcommissie.

6. Contactgegevens van onze Data Protection Officer

Om de conformiteit van onze verwerkingen van persoonsgegevens met de van kracht zijnde reglementering te verzekeren, hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (D.P.O. – Data Protection Officer – e-mail: dpo@gamingcommission.be – Adres: Kantersteen 47, 1000 Brussel).

Ben je het beu om te verliezen?

BEL SOS SPELEN: O800/35.777

Spelers en hun entourage kunnen 24/7 anoniem terecht op het gratis nummer van SOS SPELEN (0800/35.777).

VRAAG EEN SPEELVERBOD AAN

Vul het formulier in op de website van de Kansspelcommissie